Category Politycy

PRZECIW OPORTUNIZMOWI I PRZECIW SEKCIARSTWU CZ. II

Ogólnie należy stwierdzić, że nie wszystkie nasze organizacje partyjne stoją na wysokości zadania w kierowaniu walką z wrogiem klasowym, zwłaszcza na wsi. W wielu wypadkach aktyw partyjny grzeszy obcą metodzie mar- ksistowsko-leninowskiej jednostronnością w praktycznym ustosunkowaniu się do podstawowych problemów walili klasowej, do zadań, jakie stoją przed partią. Biuro Polityczne oceniając w czerwcu przebieg konferencji partyjnych zwróciło uwagę na tę jednostronność, na niebezpieczeństwo ciasnego, ograniczonego praktycyzmu, tracącego z oczu istotną treść toczącej się walki klasowej, prowadzącego do odpolitycznienia pracy partyjnej, do osłabienia jej ofensywności.

czytaj

GŁÓWNE KIERUNKI WALKI O PODNIESIENIE STOPY ŻYCIOWEJ

Jak należy rozumieć postawione przez kierownictwo partii zadanie przyśpieszenia wzrostu stopy życiowej mas pracujących? Dlaczego stawiamy to obecnie jako aktualne i naczelne zadanie, skoro wynikało ono samo przez się już z samego charakteru naszej rewolucji społecznej, było jej celem? Przecież cała nasza dotychczasowa praca, wszystkie nasze wysiłki gospodarcze przyczyniały się – pośrednio lub bezpośrednio – do polepszenia warunków życia ludu pracującego zarówno w mieście, jak i na wsi, i torowały drcgę obecnym możliwościom.

czytaj

POGŁĘBIAJMY SPÓJNIĘ GOSPODARCZĄ MIĘDZY MIASTEM I WSIĄ

Słabości naszej pracy politycznej na wsi ujawniły się szczególnie dobitnie w prowadzonej obecnie akcji skupu zboża, która ma tak doniosłe znaczenie dla całej naszej gospodarki. Aby wygrać w pełni tę akcję, musimy rozgromić rozsiewane przez kułactwo oszustwo na temat kurczenia czy likwidacji regulującej roli państwa w obrotach między miastem a wsią, jak również złudzenia co do dobroczynnych rzekomo skutków, które by z tego miały dla chłopów wyniknąć.

czytaj

Organizacyjno-ekonomiczne umocnienie gospodarki spółdzielczej

– Dla organizacyjno-ekonomicznego umocnienia gospodarki spółdzielczej należy:

– a) ściśle przestrzegać zasady materialnego zainteresowania członków spółdzielni w podnoszeniu wydajności pracy i osiąganiu wyższych wyników produkcyjnych. Wymaga to przede wszystkim powszechnego wprowadzenia norm dla każdego rodzaju roboty i ścisłego przestrzegania zasady opłaty według ilości i jakości wykonywanej pracy,

czytaj

WZROST WYDAJNOŚCI PRACY I SYSTEM OSZCZĘDNOŚCIOWY

Osiągnięcie wydatnego podniesienia stopy życiowej mas pracujących, przyśpieszenie tempa rozwoju rolnictwa i przemysłu artykułów konsumcyjnych wymaga równoczesnego wydatnego wzrostu wydajności pracy na bazie wprowadzania i opanowywania nowej techniki i pogłębienia systemu oszczędnościowego w całej gospodarce narodowej.

czytaj

Mechanizacja produkcji roślin uprawy

W celu zapewnienia dalszej mechanizacji produkcji roślin uprawnych należy:

– a) zwiększyć zaopatrzenie rolnictwa w maszyny i narzędzia rolnicze.

czytaj

PRZEMYSŁ POLSKI

Globalna produkcja przemysłu w roku 1953 osiągnęła poziom o 115 proc. wyższy niż w roku 1949. Oznacza to, iż w roku 1953 produkcja przemysłu jest 3,6 razy (wyższa niż w roku 1938, a na jednego mieszkańca 4,7 razy wyższa. Podczas gdy w roku 1938 Polska zajmowała jedno z dalszych miejsc w Europie pod względem rozwoju przemysłu, to w roku 1953 znajduje się już na piątym miejscu w Europie pod względem globalnej wielkości produkcji przemysłowej.

czytaj

PRZECIW OPORTUNIZMOWI I PRZECIW SEKCIARSTWU

Najpowszechniejszym przejawem oportunizmu w pracy partyjnej ra wsi jest niedostrzeganie walki klasowej, ślepota polityczna wobec aktywności kułackiej na wsi i kułackiego wyzysku. Kułak umie – jeśli organizacja partyjna jest bierna – rozszerzać i urozmaicać formy swego wyzysku, umie też wykorzystywać wypaczenia polityki partyjnej na wsi, umie deprawować i podporządkowywać swoim interesom zbiurokratyzowane ogniwa aparatu państwowego i partyjnego, gdy zatraca on czujność rewolucyjną. Kułak umie swój wyzysk przybierać w formy „pomocy“, uchodzić nawet za dobroczyńcę w oczach wyzyskiwanej biedoty wiejskiej, gdy organizacja partyjna nią się nie interesuje, gdy pozostawia ją własnemu losowi. Poważna liczba chłopów małorolnych nie ma koni, niezbędnego sprzętu i narzędzi, wyzyskuje to bardzo zręcznie kułak 1 ciągnie skryte, ale olbrzymie zyski i korzyści z „pomocy“ okazywanej bezkonnym, z każdego snopka wymłóconego na jegormłocarni, z każdego siewnika czy innej maszyny, wypożyczonej przez niego „po sąsiedzku“ małorolnemu czy średniorolnemi chłopu.

czytaj

Rozwój przemysłu artykułów konsumcyjnych

Rozwój przemysłu artykułów konsumcyjnych odbywał się zarówno przez lepsze wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych, jak i przez budowę nowych wielkich zakładów oraz gruntowną rekonstrukcję zakładów istniejących.

czytaj

Uprzemysłowienie zaniedbanych pod względem gospodarczym terenów

W oparciu o szerokie wprowadzenie nowoczesnej przodującej techniki, o rozwijające się i pogłębiające się współzawodnictwo pracy i o wzrost kwalifikacji robotników poważnie podniosła się wydajność pracy robotnika. W roku 1953 wydajność robotnika w przemyśle jest o około 50 prcc. wyższa niż w roku 1949 i o około 61 proc. niż w roku 1938.

czytaj

Wzrost dochodu narodowego

W ciągu czterech lat realizacji Planu Sześcioletniego dochód narodowy zwiększał się wraz ze wzrostem produkcji, od którego jest on jak najściślej zależny i uwarunkowany. Ogólny poziom wzrostu dochodu narodowego w latach 1950 – 1953 szacowany jest na 61 proc. w stosunku do dochodu narodowego osiągniętego w 1949 roku. Jest to miernik wskazujący, w jakim stopniu polepszyły się u nas ogólne warunki życia, zarówno materialne jak zdrowotne, socjalne i kulturalne w skali całego państwa – w wyniku dotychczasowych osiągnięć Planu Sześcioletniego. Przeciętny roczny wzrost dochodu narodowego o 12,8 proc. jest wzrostem bardzo wysokim, osiągalnym tylko w warunkach władzy ludowej i budownictwa socjalistycznego.

czytaj

O LEPSZE ZASTOSOWANIE WIEDZY ROLNICZEJ I AGROTECHNIKI CZ. II

Przy zastosowaniu naukowych metod uprawy i podstawowych wymogów agrotechniki można podnieść produkcję nie tylko w wielkich gospodarstwach państwowych ł spółdzielczych, ale również, jakkolwiek w mniejszej mierze, w drobnej chłopskiej gospodarce indywidualnej. Jakież olbrzymie straty ponosimy corocznie w gospodarce rolnej z powodu najprymitywniejszych zaniedbań i odwiecznych przesądów, na skutek złej orki, późnego zasiewu, niewłaściwego nawożenia itp. Nie prowadzimy z tym walki, ponieważ nasz aktyw nie przyswoił sobie niezbędnych podstawowych wiadomości z tej dziedziny. A przecież nie można należycie kierować ani gospodarką, ani pracą masowo-polityczną, ani akcją upowszechniania wiedzy rolniczej bez podstawowej bodaj znajomości rzeczy. „Trzeba bezwzględnie położyć kres powierzchownemu podejściu do kierowania gospodarką rolną“ – powiedział na ostatnim plenum KC KPZR towarzysz Chruszczów, podając przy tym, że „pracownicy partyjni i radzieccy na kierowniczych stanowiskach niekoniecznie muszą być agronomami, lecz obowiązani są dobrze orientować się w zagadnieniach rolnictwa. Jest to dostępne dla każdego pracownika, jeśli chce być rzeczywiście pożytecznym“.

czytaj

Trudy pracy radnego

Bycie politykiem nie jest łatwym kawałkiem chleba tak jak to sobie wyobraża większość ludzi. Ludziom wydaje się, że polityk siedzi na swoich czterech literach i tylko liczy pieniądze a w rzeczywistości wszystko wygląda zgoła inaczej. Nawet nie macie pojęcia jak wiele mam na głowie i to będąc na szczeblu powiatu bowiem pracuję jako radny w 20 tysięcznym mieście. Jest tutaj cała masa rzeczy do robty a jeszcze więcej trzeba dopiero zaplanować i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, każdy mały szczegół należy dopilnować bo później mogą wyniknąć z tego przykre konsekwencje zarówno dla mnie jak i również dla ludzi, z którymi przychodzi mi współpracować. Kiedyś musiałem zorganizować festyn, który miał odbyć się u nas w mieście...

czytaj